دعوای عروس و داماد خون به پا کرد! / ۸ مرد چاقو چاقو شدند + تصاویرهای وحشتناک

The short URL of the present article is: http://enekaseazad.ir/77025

 ۸ نفر با قمه به یک منزل در بهار ۸۸ آبادان حمله کردند در این منطقه حمام خون براه افتاد.

 

 

علی رنجکش