The short URL of the present article is: http://enekaseazad.ir/57179
دربی ۹۰ بدون حاشیه دنبال نمی‌شود تا جایی که پرتاب سنگ به سر کنعانی زادگان باعث توقف چند دقیقه‌ای بازی شود.