The short URL of the present article is: http://enekaseazad.ir/28562
 شهردار رشت از روند پیشرفت احداث تصفیه خانه سراوان بازدید کرد.

به گزارش انعکاس آزاد، دکتر ناصر حاج محمدی شهردار رشت به مانند روزهای گذشته در تاریخ ۲۶ آبان با همراهی علیرضا قانع مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت و علیرضا حسنی رئیس سازمان فرهنگی، اجتماعی ورزشی شهرداری رشت از پیشرفت روند احداث تصفیه خانه سراوان بازدید نمودند.