آرشیو "توسعه شهری"

بهبود “اکوسیستم شهری” و “حمل و نقل” دو اولویت اصلی شهرداری رشت است شهردار رشت در برنامه در مسیر توسعه شبکه باران:

بهبود “اکوسیستم شهری” و “حمل و نقل” دو اولویت اصلی شهرداری رشت است

شهرداری رشت با مجموعه ای پیچیده از مسائل و موضوعات در ارتباط است که هر یک در جای خود لازم و ضروری است اما اولویتهای اصلی ما پرداختن به "بهبود اکوسیستم شهری" و همچنین "تقویت سیستم حمل و نقل" است....

ادامه مطلب ...